1st war of PaniPatt The Mughal Empire The Mughal Empire Babur Samarkand Baburnama Delhi Sultanate Ibrahim Lodhi Timur 1st war of PaniPatt Genghiz Khan Uzbekistan Afghanistan Bukhara Haryana The Mughal Empire The Mughal Empire Safavid Empire in Iran Humayun Nama Iran Sher Shah Suri Hamayun
The Mughal Empire Fatehpur Sikri Lahore Fort Sikandara
The Mughal Empire Nur Jehan Anar Kali Jahangir
Takht-e-Taus Delhi Aurangzeb Alamgir Dara Shikoh Taj Mahal Taj Mahal The Mughal Empire Taj Mahal Mumtaz Mahal Jamia Masjid Red Fort Jahangir Tomb Shalimar Gardens Lahore Takht-e-Taus Shah Jehan
The Mughal Empire Afghanistan Pakistan India Fatawa Alamgiri Shah Jehan Bangladesh Maharashtra Aurangzeb Alamgir
The Mughal Empire Aurangzeb Alamgir Assam Maratha Empire Pashtun Sikhs Jat Qutbuddin Bakhtiar Kaki Bahadur Shah 1st

The Mughal Empire Aurangzeb Alamgir Farrukhsiyar Jahandar Shah
Syed Borthers Syed Borthers East India Company The Mughal Empire East India Company Farrukhsiyar
Rafi-ud-Darjajat Syed Borthers Syed Borthers The Mughal Empire The Mughal Empire The Mughal Empire The Mughal Empire Aurangzeb Alamgir Syed Borthers Rafi-ud-Daulah, Shah Jehan 2nd Ghulam Mohammad Sikandar Mirza Ghulam Ishaq Khan Farooq Laghari Rafi-ud-Darjajat Rafi-ud-Daulah

Nadir Shah Durrani Syed Borthers Syed Borthers Syed Borthers The Mughal Empire Kohe-e-Noor Diamond Nadir Shah Durrani Ahmad Shah Abdali Takh-e-Taus Mohammad Shah Rangeela

Nawab of Awadh Ahmad Shah Abdali Ahmad Shah Abdali The Mughal Empire The Mughal Empire The Mughal Empire Muhammad Shah Rangeela Jahandar Shah Rohilla The Mughal Empire

Ahmad Shah Abdali Pakistan The Mughal Empire Rajput East India Companey British Raj Bengal Bahar Akbar Aurangzeb Marhattas Nawab of Awadh Mysore Battle of Buxar Shah Alam 2nd Ali Gohar
The Mughal Empire Akbar Shah 2nd

The Mughal Empire Bahadur Shah ZafarAurangzeb Alamgir Allama Iqbal Choudhary Rahmat Ali Sir Syed Ahmed Khan Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah Rashidum Caliphate
The Mughal Empire
The Mughal Empire Aurangzeb Alamgir The Mughal Empire